Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Department of Labour and Occupational Safety

Labour and Employment Office, Bhadrapur, Jhapa

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउने रोजगारदाताहरूलाई अत्यन्तै जरूरी सूचना

श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउने रोजगारदाताहरूलाई अत्यन्तै जरूरी सूचना